Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Fazzi (hierna de “Privacyverklaring”), en elke advocaat en advocatenvennootschap verbonden aan Fazzi (hierna: Fazzi).

Bij Fazzi zorgen wij ook voor uw privacy. Wij stellen daarom alles in het werk om uw privacy zo optimaal mogelijk te beschermen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming, onze deontologie en het wettelijk verankerde beroepsgeheim.

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen Fazzi enerzijds en onze cliënten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.

Deze Privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Daarnaast krijgt u meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke ?

Wanneer Fazzi uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, treedt zij op als verwerkingsverantwoordelijke. Indien u vragen, klachten of aanbevelingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u Fazzi steeds contacteren via volgende gegevens:

Fazzi
K. L. Maenhoutstraat 53
9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon: 09 222 80 09
E-mail: info@fazzi.be

2. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Fazzi verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is, zoals onder andere identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw strafrechtelijke en gerechtelijk verleden, enz.

Een volledige en concrete opsomming geven van alle persoonsgegevens die Fazzi verwerkt is niet mogelijk omdat afhankelijk van de relatie die u met Fazzi heeft en het dossier er andere gegevens kunnen verwerkt worden. Hierna geven wij wel een louter illustratieve en niet exhaustieve oplijsting van een aantal persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ondernemings- of BTW-nummer
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer
 • Strafrechtelijk verleden
 • Medische gegevens
 • Gegevens waaruit etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag of geaardheid zou kunnen blijken
 • Enz.

Fazzi verzamelt en verwerkt zowel persoonsgegevens die ons door u rechtstreeks wordt bezorgd, maar ons ook door derden kan worden meegedeeld (bijv. door een gerechtsdeurwaarder, notaris, rechtbank, politie, enz.) of die wij via een openbare bron kunnen raadplegen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Fazzi kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om verschillende redenen zoals: voor een performante juridische dienstverlening, het voeren en beheren van een algemene en financiële (kantoor)administratie, het verwerken van sollicitaties, het toesturen van nieuwsbrieven, informatie omtrent nieuwe wetgeving, enz.

Fazzi verwerkt uw persoonsgegevens dus omdat:

 1. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijv. de uitvoering van de met Fazzi afgesloten dienstverleningsovereenkomst, enz.)
 2. het noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke en/of deontologische verplichting (bijv. rapportering van derdengelden, opmaken en doorgeven van een BTW-listing, enz.)
 3. het noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd en/of algemeen belang (bijv. de verdediging van de belangen van onze cliënten, de verplichtingen inzake de witwaswetgeving, enz.)
 4. u Fazzi hiertoe toestemming heeft gegeven

4. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Fazzi dient uw persoonsgegevens bij te houden zolang het nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden. Zo kan Fazzi er onder meer belang bij hebben om uw persoonsgegevens te bewaren gedurende de periode dat Fazzi burgerrechtelijk aansprakelijk zou kunnen gesteld worden.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waar worden deze bewaard?

Fazzi kan uw persoonsgegevens delen met partijen of hun raadsman in een procedure, rechtsinstanties, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke experten, overheden, enz. in het kader van de overeenkomst die u met Fazzi afsloot en opdracht die u haar gaf, dan wel n.a.v. het gerechtvaardigd of algemeen belang waarover Fazzi beschikt. Fazzi kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan derden omdat zij hiertoe wettelijk of deontologisch verplicht is zoals bijv. in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Fazzi kan uw persoonsgegevens daarnaast nog delen met derden die op hun beurt voor of namens Fazzi diensten verlenen (bijv. IT-er, boekhoudkantoor, enz.). Deze derden hebben uiteraard enkel maar toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig zou zijn voor hun dienstverlening. Fazzi doet al het nodige opdat deze derden de Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving en reglementen inzake gegevensbescherming zou naleven. Fazzi kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld mochten deze betrokken derden dit toch niet doen.

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dit per uitzondering toch het geval zijn, dan ziet Fazzi er op toe dat dit geschiedt naar derden waarvan de Europese Commissie bevestigde dat er passende waarborgen worden geboden voor de gegevensbescherming van uw persoonsgegevens.

6. Hoe beschermt Fazzi uw persoonsgegevens?

Fazzi beschermt uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische (voorzorgs)maatregelen te nemen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden.

7. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit?

U hebt het recht om, eventueel onder bepaalde voorwaarden:

 • een kopie te vragen van de persoonsgegevens die Fazzi van u verzamelt en verwerkt
 • uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Merk wel op dat indien u ons de gevraagde gegevens niet bezorgt, het mogelijk is dat wij u geen diensten kunnen verlenen of dat de website niet goed functioneert.
 • zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kan verzetten om ernstige en legitieme redenen. Indien u niet zou wensen dat uw persoonsgegevens voor direct marketing zouden gebruikt worden, moet u geen motivatie geven.
 • uw (eventueel) uitdrukkelijk gegeven toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens kan intrekken

U kan uw rechten uitoefenen door Fazzi te contacteren via e-mail aan info@fazzi.be, per post naar het adres te 9830 Sint-Martens-Latem, K. L. Maenhoutstraat 53 of door gebruik te maken van het contactformulier op de website van Fazzi www.fazzi.be, mits voorlegging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een soortgelijk document aan de hand vanwaar u kan geïdentificeerd worden.

Fazzi zal uw verzoek, klacht of vraag onderzoeken en u hierop tijdig antwoorden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be.

Een klacht bij de GBA laat een burgerlijke procedure bij de bevoegde rechtbank onverlet.

Indien u meer informatie wenst met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigt Fazzi u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

8. Hyperlinks

De website van Fazzi kan hyperlinks of cookies bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van Fazzi. Fazzi kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid van de websites van die derden en het gebruik van cookies op die websites.

9. Invoering en wijzigingen

Fazzi behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. De geldende versie staat op de website van Fazzi. Vanaf de publicatie is de Privacyverklaring onmiddellijk van toepassing en vervangt deze alle voorgaande versies. De datum waarop de Privacyverklaring het laatste gewijzigd is, wordt hieronder weergegeven.

Laatste gewijzigd op: 25 augustus 2023.