Witwaspreventie

Niet enkel uw bankier, notaris of accountant dienen de nodige maatregelen te nemen volgens de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (B.S. 09.02.1993), hierna verkort de “Witwaspreventiewet” genoemd. Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen hiertoe strikte verplichten die zij sedert eind december 2011 strikt dienen op te volgen.

Elke advocaat en advocatenvennootschap verbonden aan Fazzi (hierna: Fazzi) vindt het belangrijk u hierover duidelijk te informeren.

1. Wat is het doel van de Witwaspreventiewet?

De Witwaspreventiewet heeft tot doel om het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt hiertoe aan een aantal actoren in bepaalde sectoren verplichtingen op.

2. Welke verplichtingen heeft Fazzi?

Voor advocaten heeft de wetgever een aantal specifieke opdrachten als gevoelig bestempeld waarbij het risico op witwassen of financiering van terrorisme groter zou kunnen zijn.

Daarom gaat Fazzi op de eerste consultatie nauwgezet na welke opdracht u ons wenst te geven, zodat wij kunnen aftoetsen of de Witwaspreventiewetgeving van toepassing is.

Wanneer u ons zou vragen om de u bij te staan of op te treden bij volgende handelingen, dan kan de Witwaspreventiewetgeving van toepassing zijn en moeten wij een identiteitsonderzoek doen:

 1. op te treden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed;
 2. U bij te staan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  1. Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven.
  2. Beheren van gelden, effecten of andere activa.
  3. Opening of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen.
  4. Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen
  5. Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

3. Wat houdt de identificatieverplichting in?

Dit betekent dat Fazzi verplicht is te informeren naar uw identiteit en of de identiteit van de rechtspersoon waarvan u de belangen behartigt. Wij zullen dus de voorleggen van uw identiteitskaart vragen. Bij rechtspersonen moeten wij o.a. de identiteit navragen van alle aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen bezitten. Indien deze aandeelhouders ook rechtspersonen zijn, dan is er bijkomende informatie nodig.

Het kan ook zijn dat wij u moeten vragen om ons te informeren omtrent de uiteindelijke begunstigden (UBO), aangezien de Witwaspreventiewet ook hierin een rol kan spelen.

Let op!: voor advies over de bepaling van uw rechtspositie, het voeren of vermijden van gerechtelijke procedures inzake deze “risicogevoelige” zaken is de witwaspreventiewet evenwel niet van toepassing.

4. Ben ik verplicht om deze informatie aan Fazzi mee te delen?

Uw medewerking is vereist.

Wanneer wij u om deze informatie verzoeken en u deze aan Fazzi niet zou willen meedelen, dan mogen wij u helaas geen diensten verlenen, aangezien de wet en onze deontologische code dit strikt verbiedt.

5. Wat doet Fazzi met deze informatie?

Indien Fazzi in het kader van haar werkzaamheden voor u bepaalde feiten vaststelt of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, zijn wij wettelijk verplicht om dit onmiddellijk te melden bij onze Stafhouder.

Het is wel belangrijk te herhalen dat wij dit enkel moeten melden indien u ons verzoekt om bepaalde risicogevoelige handelingen te stellen. Deze melding geldt dus niet indien u ons gecontacteerd heeft voor de bepaling van uw rechtspositie of het voeren of vermijden van gerechtelijke procedures omtrent witwassen en/of de financiering van terrorisme.

Dergelijke melding doorkruist ons wettelijk vastgelegd beroepsgeheim dus niet.

Het zal uiteindelijk aan de Stafhouder zijn om te beslissen of hij deze informatie al dan niet aan de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI) zal doorgeven.

6. Wenst u hierover meer informatie?

Indien u omtrent dit onderwerp nog meer informatie zou wensen, kan u Fazzi gerust contacteren per e-mail op info@fazzi.be.

7. Updates

Fazzi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze verklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen en indien nodig in overeenstemming te brengen met (gewijzigde) toepasselijke wetgeving, zonder enige voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Fazzi.

Op de website staat de meest actuele versie van de deze verklaring, die het laatst gewijzigd is op 25/08/2023.